Istnieje wiele placówek dziennej opieki dla dzieci. Każde ma wady i zalety. Spróbujmy przyjrzeć im się po kolei, byśmy w obliczu konieczności mogli dokonać odpowiedniego wyboru.

CO TO JEST CENTRUM OPIEKI DZIENNEJ?

Większość z nich przypomina duży dom mieszkalny. Otwar­te są z reguły między 8.00 a 18.00 lub, jeśli rodzice pracują w systemie dwuzmianowym, nieco dłużej. Oferują opiekę ca­łodzienną, częściową lub dorywczą. Przepisy określają liczeb­ność personelu, liczbę dzieci przypadających na poszczegól­nych wychowawców, wielkość przestrzeni wewnątrz i na ze­wnątrz, warunki, jakie powinien spełniać węzeł sanitarny itd.

Średnio na pięcioro dzieci poniżej dwóch lat przypada je­den opiekun. Także jeden opiekun ma pod sobą piętnaścioro dzieci powyżej dwóch lat. Pewna część wychowawców musi mieć ukończony odpowiedni kurs przygotowujący do zawo­du. Centra o wyższej randze realizują specjalnie przygotowa­ne programy przedszkolne, w których zajęcia i zabawa odby­wają się pod kierunkiem nauczyciela.