WYŻSZE OSIĄGNIĘCIA

W istocie amerykańscy studenci radzą sobie mniej więcej tak dobrze jak azjatyccy tylko w przedszkolu; różnice w osiągnięciach pojawiają się już u pierwszoklasistów i od tej pory pogłębiają się. Ponadto przeciętne ilorazy inteligencji Amerykanów są po­równywalne z ilorazami inteligencji Azjatów. Skąd zatem biorą się różnice w osiągnięciach? Hołdujące tra­dycji konfucjańskiej rodziny azjatyckie cenią naukę, dyscyplinę i ciężką pracę. Od tamtejszej młodzieży oczekuje się codziennej pilnej nauki i poświęcenia na drodze do osiągnięcia sukcesu w szkole, w imię ho­noru rodziny i społeczności. Rodzice są aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Nagrody za wyso­kie osiągnięcia są oczywiste, tak jak oczywiste są kary za brak postępów. W rezultacie średni poziom osiągnięć jest w tej populacji znacznie wyższy, a różnice między najlepszym i najgorszym studentem w da­nej grupie wiekowej są niewielkie (Gardner, 1989; Stevenson & Stigler, 1992).Biorąc pod uwagę wyższe osiągnięcia studentów azjatyckich w niemal każdym aspekcie osiągnięć szkolnych, kusząca jest konkluzja, że znacznie większą wagę przywiązuje się w tych krajach do nauki, kosz­tem zabawy, troski o sprawność fizyczną i beztroskiego życia. Wnikliwe studia nad edukacją w Japonii, Chi­nach i na Tajwanie dowiodły, że nie jest to prawda .